Kỳ khai thuế giá trị gia tăng và đối tượng khai thuế

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh có nghĩa vụ khai thuế trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ thuế. Kế toán ngoài việc quan tâm đến mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất, cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,… thì nên nắm rõ cả những quy định về kỳ khai thuế giá trị gia tăng để báo cáo kịp thời hạn. Bài viết này sẽ gửi đến quý bạn đọc quy định về đối tượng khai thuế và kỳ khai thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp.

1. Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Đối với trường hợp doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ từ 12 tháng trở lên thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề để tiến hành khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Doanh nghiệp nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

2. Thời hạn khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp

– Quá trình doanh nghiệp thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

– Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu doanh nghiệp nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải chuyển sang khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

– Trong chu kỳ khai thuế theo tháng ổn định, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định. 

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu không đóng BHTN liên tục? 

Mức xử phạt đối với hành vi mua bán hóa đơn trái phép

3. Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý

– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

– Trong trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.